Grammar

Osnovnye znaceniq padewej

Osnovnye znaceniq padewej imen suýestvitel’nyx v russkom qzyke; osnovnye predlogi padewej.

Padew – forma izmeneniq slova pri sklonenii. V russkom qzyke hest’ padewej:

  • Imenitel’nyj (I.) . . . . kto? cto?
  • Roditel’nyj (R.) . . . . . . kogo? cego?
  • Datel’nyj (D.) . . . . . . . . .komu? cemu?
  • Vinitel’nyj (V.) . . . . . . kogo? cto?
  • Tvoritel’nyj (T.) . . . . . . kem? cem?
  • Predlownyj (P.) .. . . . . o kom? o cóm?

Imenitel’nyj padew — isxodnaq forma imeni suýestvitel’nogo (a takwe vsex drugix sklonqemyx castej reci). Vétoj forme suýestvitel’nye privodqtsq v slovarqx. V predlowenii imenitel’nyj padew oboznacaet podlewaýee (mal’cik citaet; okno zakryto) ili imennuú cast’ skazuemogo (moj tovariý — vrac; éto byla hkola).Roditel’nyj padew mowet zaviset’ ot suýestvitel’nyx, prilagatel’nyx, cislitel’nyx, glagolov, a takwe pricastij ideepricastij.

Roditel’nyj padew, zavisimyj ot suýestvitel’nyx, oboznacaet:
– prinadlewnost’: komnata sestry, kniga tovariýa, stixotvorenie Puhkina;
– opredelitel’nye otnoheniq: zapax çvetov, svet luny, çentr goroda, list knigi, ruka celoveka;
– dejstvuúýee liço (posle otglagol’nyx suýestvitel’nyx): vystuplenie artista (sr. artist vystupaet), priezd delegatov;
– obºekt dejstviq (posle otglagol’nyx suýestvitel’nyx): rehenie zadaci, ctenie knigi (sr. rehat’ zadacu, citat’ knigu);
– veýestvo, mera kotorogo opredelqetsq: stakan vody, litr moloka, kilogramm saxaru.

Roditel’nyj padew upotreblqetsq posle kolicestvennyx cislitel’nyx (dva ucenika, 5tetradej, 50 let), posle slov, oboznacaúýix neopredelónnoe kolicestvo (mnogomahin, malo sil, neskol’ko metrov, skol’ko celovek i t. p.), i posle prilagatel’nyx vsravnitel’noj stepeni (vyhe dereva, belee snega).
Roditel’nyj padew, zavisimyj ot glagolov, oboznacaet prqmoj obºekt priperexodnom glagole s otriçaniem: ne skazal pravdy, ne polucil pis’ma (sr. skazal pravdu, polucil pis’mo -vinitel’nyj padew) — ili predmet, na kotoryj dejstvie napravleno casticno: nalit’ vody, vypit’ moloka (t. e.nemnogo; sr. vypit’ moloko, t. e. vsó); upotreblqetsq posle glagolov «boqt’sq» (sobaki), «dobivat’sq» (çeli), «izbegat’» (prostudy), «lihat’sq» (nadewdy) i t. p., a takwe v bezlicnyx predloweniqx posle glagolov «ne bylo», «ne budet» i posle slova «net»: ne bylo (net) bumagi, ne budet vremeni.
Roditel’nyj padew upotreblqetsq dlq oboznaceniq daty, kogda ukazyvaetsq tocnoe cislo: on vernulsq desqtogomaq, ona rodilas’ pervogo sentqbrq tysqca devqt’sot sorokovogo goda (sr. predlownyj padew).

Datel’nyj padew, zavisimyj ot glagolov i nekotoryx, preimuýestvenno otglagol’nyx, suýestvitel’nyx,oboznacaet kosvennyj obºekt dejstviq: verit’ lúdqm, pomogat’ tovariýu, pisat’ bratu (sr. pisat’ pis’mo – prqmojobºekt). Pri predikativnyx nareciqx i glagolax v bezlicnom predlowenii datel’nyj padew ukazyvaet na logiceskijsubºekt dejstviq: mne grustno, emu ne spalos’ (t. e. on ne mog spat’).

Vinitel’nyj padew (bez predloga) upotreblqetsq dlq oboznaceniq prqmogo dopolneniq (prqmogo obºekta)posle perexodnyx glagolov: viwu derevo, pihu pis’mo, vstrecaú tovariýa (sr. roditel’nyj padew).

Tvoritel’nyj padew, zavisimyj ot glagolov i nekotoryx suýestvitel’nyx, oboznacaet:
– orudie dejstviq: udarit’ (udar) palkoj, pisat’ karandahom;
– sposob dejstviq, sravnenie, vremq, mesto: govorit’ gromkim golosom, pet’ solov’óm (kak solovej), priexat’rannej vesnoj, idti lesom;
– logiceskij subºekt v stradatel’nom ili bezlicnom oborote: dom stroitsq rabocimi (sr. rabocie stroqt dom),berózu povalilo vetrom (sr. veter povalil berózu);
– cast’ sostavnogo skazuemogo pri glagolax «byt’», «stat’», «stanovit’sq», «delat’sq», «kazat’sq», «qvlqt’sq» i t.p.: on byl studentom, on stal inwenerom, mal’cik stanovitsq vzroslym;
– upotreblqetsq posle glagolov «vladet’» (domom), «rukovodit’» (gruppoj), «upravlqt’» (proizvodstvom), «zanimat’sq» (cteniem)idr.

Predlogi russkix padewej:

Roditel’nyj, datel’nyj, vinitel’nyj, tvoritel’nyj padewi mogut upotreblqt’sq s predlogami; naiboleeupotrebitel’nye predlogi:
– s roditel’nym padewom — «bez», «dlq», «do», «iz», «iz-za», «ot», «s», «u»,
– s datel’nym padewom — «k», «po»,
– s vinitel’nym padewom — «v», «za», «na», «pod», «pro», «cerez»,
– s tvoritel’nym padewom – «za», «nad», «pod», «pered», «s».
Predlownyj padew vystupaet posle glagolov i nekotoryx suýestvitel’nyx, upotreblqetsq tol’ko s predlogami ioboznacaet:
– predmet reci, mysli i t. p. (s predlogom «o», «ob», «obo»): govorit’ (razgovor) o literature, dumat’ o delax,uznat’ ob otºezde;
– mesto, vremq (s predlogami «v»,«na», «pri»): ucit’sq (ucóba) v institute, byt’ na severe, wit’ pri hkole (sr. sadpri hkole), v prohlom godu, na étoj nedele.

Predlownyj padew upotreblqetsq dlq ukazaniq daty, kogda oboznacaetsq lih’ god, no ne ukazyvaetsq
mesqç i cislo (sr. roditel’nyj padew): Puhkin rodilsq v tysqca sem’sot devqnosto devqtom godu.
Esli ukazyvaetsq mesqç i god, no ne ukazyvaetsq cislo, dlq oboznaceniq mesqça upotreblqetsq predlownyjpadew, a nazvanie goda stavitsq v roditel’nom padewe: …v mae tysqca devqt’sot semidesqtogo.

from http://polyidioms.narod.ru/index/padezhi/0-200

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fast & fun language immersion for adults